Hotline: 043 565 6789 - 043 545 6789

Thứ Bẩy, 19/06/2021

Chọn ngôn ngữ    

Tin tức mới

      CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ

Để thực hiện các chức năng nhiệm vụ phát triển kinh doanh, cung cấp các giải pháp tổng thể về CNTT – Viễn thông – Tự động hóa, đảm bảo dịch vụ hỗ trợ khách hàng và duy trì mọi hoạt động của công ty có hiệu quả, công ty VietNam Telecom đã xây dựng cơ cấu tổ chức chặt chẽ, hợp lý bao gồm các công ty thành viên, các phòng ban có chức năng có nhiệm vụ, mục tiêu rõ ràng, cơ cấu nhân sự phù hợp. Các công ty thành viên, các phòng ban có mối quan hệ hỗ trợ, phối hợp đồng bộ tạo nên sức mạnh tập thể và đảm bảo thực hiện các dịch vụ phục vụ khách hàng một cách toàn diện, chu đáo nhất.

Cơ cấu tổ chức của Công ty VietnamTelecom bao gồm Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc, Các phòng ban chức năng, các công ty con trực thuộc và các chi nhánh trên khắp toàn quốc.